3 June 2023

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

NEREGULI URIASE IN PRIMARIA CLOTILDEI – Curtea de Conturi a descoperit la PS1 abateri de peste 48,5 milioane lei: „Facturi totale de 35,6 mil. lei pentru servicii de salubrizare pentru care exista litigii in instante, fara constituirea provizioanelor... Riscul de plati duble dupa un angajament legal de 12,9 mil. lei cu Rebu, avand acelasi obiect de activitate cu contractul cu Romprest... Achizitie publica de servicii juridice pentru litigiile cu Romprest fara respectarea legii” (Documente)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

20 September 2022 16:09
Vizualizari: 3576

Primaria Sectorului 1 – condusa de Clotilde Armand (foto 1) – trebuie sa dea socoteala pentru o suma de 48.558.306 lei. Caci la atat se ridica erorile sau abaterile de la legalitate si regularitate descoperite de catre Curtea de Conturi la institutia edilitara in intreg anul 2021.La 6 iulie 2022, Curtea de Conturi – condusa de Mihai Busuioc (foto 2) – a intocmit un raport de audit financiar si un proces-verbal de constatare, unde a detaliat aspectele prezentate in raportul de audit. Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate ambele documente, cu mentiunea ca verificarile au fost efectuate doar la Primaria Sector 1 – nu si la institutiile aflate sub autoritatea ei.


Gunoiul, cap de lista


Astfel, autoritatea nationala de audit public extern anunta ca a descoperit ca primaria USR-istei Clotilde Armand nu a pus deoparte bani in caz ca va pierde procesele cu firma de salubritate Romprest SA. Si vorbim despre firimituri, ci despre facturi in valoare de 35,6 milioane de lei – facturi care, bineinteles, fac obiectul litigiilor dintre primarie si Romprest.

In plus fata de neconstituirea de provizioane, Primaria S1 este acuzata ca a facut achizitie publica de servicii juridice cu incalcarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Aceste servicii sunt unele de consultanta, asistenta si/sau reprezentare in litigiile primariei cu Romprest. Din pacate, Curtea de Conturi nu precizeaza la cat se ridica valoarea facturilor.

Ceea ce precizeaza, in schimb, autoritatea de audit este riscul ca primaria sa fi efectuat plati duble in valoare de 12,9 milioane de lei catre firma de salubritate Rebu SA, in conditiile in care institutia edilitara avea deja incheiat un contract cu Romprest, avand acelasi obiect: servicii de salubrizare stradala.

Nu in ultimul rand, primaria este acuzata ca a incheiat, fara aprobarea Consiliului Local Sector 1, contracte de subrogatie cu firmele de salubritate Rom Waste Solutions SA si Iridex Group SRL, avand ca obiect preluarea platii contravalorii serviciilor de sortare a deseurilor – servicii care pana atunci fusesera asigurate de catre Romprest.


Achizitii suspecte de servicii de paza


Dincolo de problema Romprest, Curtea de Conturi a descoperit ca Primaria Sectorului 1 a cumparat servicii de paza pentru scoli, spitale si piete in valoare de peste 12,29 milioane lei cu incalcarea principiilor nediscriminarii si tratamentului egal. in plus, institutia edilitara nu a demonstrat de ce era urgent sa achizitioneze acele servicii.

Tot in legatura cu unitatile sanitare, Curtea de Conturi consemneaza risipa de bani legata de serviciile de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere de la Spitalul Elias. La alte institutii publice din sector, problema risipei de bani pentru salubritate constituie de-a dreptul o abatere de la legalitate si regularitate, adauga Curtea de Conturi.


Redam cele mai importante pasaje din raportul de audit:


4. Principalele constatari de audit

4.1. elaborarea, fundamentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli - nu au fost constatate abateri de la legalitate si regularitate;

4.2. exactitatea si realitatea datelor reflectate in situatiile financiare:

- Inregistrarea in contul 473 'Decontari din operatii in curs de clarificare' a facturilor in valoare totala de 35.621.102 lei, din care suma de 10.665.789 lei reprezinta servicii de salubrizare publica stradala aferente perioadel 16.11. – 31.12.2020 si suma de 24.955.313 lei reprezinta servicii de salubrizare publica stradala si deszapezire aferente perioadei 04.01. – 31.05.2021, pentru care exista litigii pe rolul instantelor de judecata, fara constituirea provizioanelor aferente;

4.3. evaluarea sistemelor de management si control intern (inclusiv audit intern), a modului de implementare a acestora si legatura de cauzalitate intre rezultatele acestei evaluari si deficientele constatate de catre Curtea de Conturi in activitatea entitatii respective. Se va analiza Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2021:

- nu au fost constatate abateri de la legalitate si regularitate prevazute in actele de infiintare ale entitatii verificate

4.4. calitatea gestiunii economico-financiare in legatura cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele de infiintare ale entitatii verificate:

- Riscul efectuarii de plati duble ca urmare a incheierii unui angajament legal in valoare de 12.911.271 lei (cu TVA), respectiv contractul nr. 50/02.08.2021 cu operatorul economic RER Ecologic Service Bucuresti Rebu SA care are acelasi obiect de activitate cu cel al contractului nr. 3077/S/30.06.2008 incheiat cu Compania Romprest Service S.A. aprobat prin HCL Sector 1 nr.359/21.11.2007, aflat in derulare in anul 2021;

- Incheierea de catre Sectorul 1 al municipiului Bucuresti a unor contracte de subrogatie, in calitate de tert subrogat, cu operatorii economici Rom Waste Solutions SA si Iridex Group SRL, avand ca obiect preluarea platii contravalorii serviciilor de sortare a deseurilor de pe raza sectorului colectate de catre Compania Romprest Service SA, fara aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1;

- Plata nedatorata in anul 2021 a unor servicii in suma de 25.933 lei, catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1, ca urmare a majorarii pretului contractat fata de oferta de pret detaliata pentru fiecare locatie in parte;

- Derularea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate la tarife generatoare de cheltuieli neeconomicoase si continand clauze dezavantajoase pentru institutiile publice din sector;

- Efectuarea procedurilor de achizitie publica de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest SA fara respectarea Procedurii Operationale privind realizarea achizitiilor prevazute la art. 29 si a celor cuprinse in Anexa 2 din Legea nr.98/2020 (n.r. corect: Legea nr. 98/2016);

- Achizitia unor servicii de paza pentru unitati de invatamant, unitati sanitare si piete agroalimentare din Sectorul 1 in anul 2021, in valoare totala de 12.290.595 lei, cu nerespectarea procedurilor in privinta demonstrarii urgentei si cu incalcarea principiilor nediscriminarii si tratamentului egal. (...)

5. Concluziile rezultate pe baza constatarilor

Fata de cele prezentate, in urma efectuarii misiunii de audit financiar la Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, echipa de auditori publici externi concluzioneaza ca:

a) situatiile financiare auditate contin denaturari semnificative ca urmare a unor abateri sau erori, nu respecta in totalitate principiile legalitatii si regularitatii si nu ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de entitaten auditate, insa permit sa se exprime o opinie cu privire la masura in care acestea sunt intocmite de catre entitate in conformitate cu cadrul de raportare financiara aplicabil in Romania;

b) modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli al entitatii verificate sunt in concordanta cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele normative prin care a fost infiintata entitatea verificata, dar nu respecta principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii.

In acest context, analizand si luand in calcul toti factorii calitativi, concluzia auditului este ca situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 nu ofera o imagine reala si fidela a pozitiei financiare si a performantei, sub toate aspectele semnificative, si nu respecta principiile legalitatii si regularitatii, valoarea cumulata a erorilor/abaterilor de la legalitate si regularitate constatate de 48.558.306 lei situindu-se peste nivelul pragului de semnificatie de 17.357.979 lei. In consecinta, in baza prevederilor punctului 349 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati aprobat prin Hotararea nr. 155/29.05.2014 a Plenului Curtii de Conturi a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, a constatarilor si concluziilor prezentate, echipa de audit exprima o OPINIE CONTRARA.

6. Recomandarile formulate in raport

Fata de abaterile prezentate, auditorii publici externi formuleaza urmatoarele recomandari:

- Efectuarea demersurilor in vederea inregistrarii in evidenta contabila a sumei totale 35.621102 lei pentru care exista litigii pe rolul instantelor de judecata, ca provizion, astfel incat situatiile financiare incheiate sa reflecte o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii anuale referitoare la activitatea desfasurata de entitate;

- Incheierea de angajamente legale pentru cheltuieli strict legate de activitatea entitatii si cu respectarea dispozitiilor legale, astfel incat sa se evite incheierea mai multor contracte cu operatori economici diferiti pentru acelasi obiect si dispunerea si implementarea de masuri de monitorizare stricta a prestatiilor efectuate de cei doi operatori de salubritate, astfel incat sa nu existe suprapunere sau plati duble pentru aceste operatiuni. Sectorul 1 va informa si supune aprobarii autoritatii deliberative eventualele masuri pe care intentioneaza sa le intreprinda in cazul in care vor mai exista situatii de blocare a serviciilor de salubrizare;

- Calcularea majorarilor si penalitatilor de intarziere aferente debitului de 25.933 lei pana la data platii debitului inclusiv, inregistrarea in contabilitate a accesoriilor calculate, luarea masurilor de recuperare a acestora si restituirea sumelor la bugetul local, in contul 'Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare';

- Efectuarea de demersuri pentru ajustarea tarifelor contractului nr. J077/2008 pana la solutionarea dosarului inregistrat sub nr. 14375/3/2022 si aflat in stadiul procesual de fond la Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila (n.r. cu primul termen la 11 noiembrie 2022), in care Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti a actionat in instanta Compania Romprest Service SA in vederea rezilierii acestuia;

- Efectuarea procedurilor de achizitie publica de servicii prevazute la art. 29 Anexa 2 cu respectarea prevederilor Procedurii Operationale nr. J19/2021;

- Realizarea achizitiilor publice avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, prin aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din lege, numai daca sunt intrunite motivele de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante, potrivit legii.

(...)

5. Sinteza constatarilor si concluziilor auditului financiar Constatarile auditorilor publici externi cu privire la:

A.1. Referitor la elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu, precum si autorizarea, legalitatea si necesitatea modificarilor aduse prevederilor initiale ale bugetelor publice

In urma verificarii efectuate, nu s-au constatat abateri cu privire la elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu, precum si la autorizarea, legalitatea si necesitatea modificarilor aduse prevederilor initiale ale bugetului entitatii. Astfel, din documentele analizate a rezultat ca veniturile bugetului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti au fost estimate in baza unor calcule analitice, ca urmare a inventarierii materiei impozabile si a calcularii drepturilor constatate de incasat.

A.2. Referitor la exactitatea si realitatea datelor reflectate in situatiile financiare, din verificarile efectuate au rezultat urmatoarele:

A.2.1 Sinteza:

Inregistrarea in contul 473 'Decontari din operatii in curs de clarificare' a facturilor in valoare totala de 35.621.102 lel, din care suma de 10.665.789 lel reprezinta servicii de salubrizare publica stradala aferente perioadei 16.11. – 31.12.2020 si suma de 24.955.313 lei reprezinta servicii de salubrizare publica stradala si dezapezire aferente perioadei 04.01. – 31.05.2021, pentru care exista litigii pe rolul instantelor de judecata, fara constituirea provizioanelor aferente.

Constatarea este prezentata detaliat la punctul A.2.1 din procesul-verbal de constatare.

Din verificarea obiectivului de audit 'Exactitatea si realitatea datelor reflectate in situatiile financiare', s-a constatat ca Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti nu a inregistrat in contul de provizioane, cu ocazia intocmirii situatiilor financiare la 31.12.2021, suma totala de 35.621.102 lei, din care suma de 10.665.789 lei reprezinta servicii de salubrizare publica stradala aferente perioadei 16.11. – 31.12.2020 si suma de 24.955.313 lei reprezinta servicii de salubrizare publica stradala si dezapezire aferente perioadei 04.01.-31.05.2021, inregistrate in contul 473 'Decontari din operatii in curs de clarificare' pentru care exista litigii pe rolul instantelor de judecata.

Cauzele si imprejurarile care au condus la aparitia acestei deficiente au constat in necunoasterea prevederilor legale referitoare la inregistrarea sumelor care fac obiectul unor litigii ca provizioane.

Valoarea abaterii este de 35.621.102 lei si reprezinta valoarea provizioanelor neinregistrate in evidenta contabila la 31.12.2021.

Consecintele economico-financiare ale deficientei prezentate constau in raportarea in situatiile financiare incheiate de entitate la 31.12.2021 a unor date care nu ofert o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii anuale referitoare la activitatea desfasurata de institutia publica auditata, respectiv:

- diminuarea valorii datoriilor totale raportate in bilantul contabil, la randul 79 (respectiv la randul 55 – provizioane), cu valoarea de 35.621.102 lei;

- diminuarea rezultatului patrimonial al exercitiului, raportat in bilantul contabil, incheiat on 31.12.2021, la randul 88, cu valoarea de 35.621.102 lei.

A.3. Referitor la organizarea, implementarea si mentinerea sistemelor de management si control intern la entitatea auditata, din verificarile efectuate au rezultat abateri de la legalitate si regularitate, datorate in parte exercitarii necorespunzatoare a controlului intern, a carui functionare ar fi trebuit sa le detecteze, astfel incat erorile sa fie coectate.

A.5. Referitor la calitatea gestiunii economico-financiare, din verificarile efectuate au rezultat urmatoarele:

A.5.1 Sinteza:

Riscul efectuarii de plati duble ca urmare a incheierii unui angajament legal in valoare de 12.911.271 lei (cu TVA), respectiv contractul nr. 50/02.08.2021 cu operatorul economic RER Ecologic Service Bucuresti Rebu SA, care are acelasi obiect de activitate cu cel al contractului nr. 3077/S/30.06.2008, incheiat cu Compania Romprest Service S.A., aprobat prin HCL Sector 1 nr.359/21.11.2007, aflat in derulare in anul 2021.

Constatarea este prezentata detaliat la punctul A.5.1 din procesul-verbal de constatare.

In anul 2021, Sectorul 1 a incheiat un angajament legal in valoare de 12.911.271 lei (cu TVA), respectiv contractul nr.50/02.08.2021 cu operatorul economic RER Ecologic Service Bucuresti Rebu SA, care are acelasi obiect de activitate cu cel al contractului nr. 1077/S/30.06.2008 incheiat cu Compania Romprest Service S.A. aprobat prin HCL Sector 1 nr.359/21.11.2007, aflat in derulare in anul 2021.

In anul 2021, au fost facute plati catre SC Romprest Service SA in suma de 133.357.570 lei, iar catre RER Ecologic Service Bucuresti Rebu SA doar suma de 2.067.986 lei din valoarea contractului in suma de 12.911.271 lei, pentru prestatiile din perioada 05.08. – 22.08.2021.

Cauza abaterii constatate o reprezinta deficientele in managementul activitatilor de salubrizare al entitatii auditate si nerespectarea prevederilor legale in domeniul angajarii cheltuielilor bugetare, a achizitiilor publice, elaborarea documentatiei si derularea proceduril desfasurandu-se in aceeasi zi. Valoarea abateril: 12.911.271 lei si reprezinta contravaloarea angajamentului legal incheiat, din care s-a platit suma de 2.067.986 lei pentru prestatiile efectate in perioada 05.08. 22.08.2021, respectiv contractul nr.50/02.08.2021 cu operatorul economic RER Ecologic Service Bucuresti Rebu SA pentru acelasi obiect de activitate pentru care sectorul are deja un angajament legal incheiat.

Consecinta abaterii: crearea premiselor majorarii cheltuielilor pentru aceleasi categorii de servicii care fac obiectul a doua contracte incheiate cu doi operatori economici distincti.

A.5.2 Sinteza:

Incheierea de catre Sectorul 1 al municipiului Bucuresti a unor contracte de subrogatie, in calitate de tert subrogat, cu operatorii economici Rom Waste Solutions SA si Iridex Group SRL avand ca obiect preluarea platii contravalorii serviciilor de sortare a deseurilor de pe raza sectorului colectate de catre Compania Romprest Service SA, fara aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Constatarea este prezentata detallat la punctul A.5.2 din procesul-verbal de constatare.

Din verificarea documentelor puse la dispozitie de Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, a rezultat ca in anul 2021 au fost incheiat sase contracte de subrogatie conventionala in drepturile creditorului, pe baza art. 1594 si urmatoarele din Codul Civil, fara aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Cauza abaterii constatate: managementul defectuos al entitatii auditate si nerespectarea prevederilor legale cu privire la competentele autoritatilor publice locale respectiv ale Consiliului Local al Sectorul 1 si Primarului Sectorului 1.

Valoarea abaterii: abaterea nu are valoare asociata.

Consecinta abaterii consta in necunoasterea de catre autoritatea deliberativa a deciziei / incuviintarii schimbarii modului de plata in relatia cu Romprest SA a debitului datorat de catre acesta catre sortatorul deseurilor colectate si cu privire la operatiunea juridica prin care autoritatea publica locala poate achita suma datorata de catre operatorul de salubrizare operatorului de sortare a deseurilor, in numele si pe seama acestuia.

A.5.3 Sinteza:

Plata nedatorata in anul 2021 a unor servicii in suma de 25.933 lei, catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenil de Interes Public-Privat Sector 1, ca urmare a majorarii pretului contractat fata de oferta de pret detaliata pentru fiecare locatie in parte.

Constatarea este prezentata detallat la punctul A.5.3 din procesul-verbal de constatare.

Din verificarea sub aspect global a obiectivului de audit privind calitatea gestiunii economico-financiare, s-a constatat ca entitatea a efectuat in anul 2021 plati nedatorate in suma totala de 25.933 lei, de la articolul bugetar 20.30.30 'Alte cheltuieli cu bunuri si servicii' in cadrul unui contract de prestari servicii de casierie, mici reparatii si gospodarirea unor imobile, ca urmare a unor erori de calcul a ofertei de pret transmise de prestator, eroare care s-a perpetuat ulterior in toate actele aditionale incheiate.

Cauzele si imprejurarile care au determinat abaterea prezentata constau in indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu atat de catre comisia de achizitii, cat si de semnatarii contractului, precum si functionarea necorespunzatoare a tuturor formelor de control intern, care ar fi trebuit sa detecteze aceasta eroare atat in faza de achizitie a serviciilor (cu ocazia analizarii ofertei de pret), cat si cu ocazia incheierii contractului, avand in vedere faptul ca oferta tehnica si cea financiara sunt documente ale contractului, potrivit pct. 5 din acesta.

Valoarea abaterii constatate: 25.933 lei reprezentand sume achitate in plus, aferent anului 2021, fata de oferta prestatorului, defalcata pe fiecare locatie in parte.

Consecinta economico-financiara a abaterii consta in prejudicierea bugetului local al sectorului 1 cu suma de 25.933 lei achitata nejustificat.

A.5.4 Sinteza:

Derularea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate la tarife generatoare de cheltuieli neeconomicoase si continand clauze dezavantajoase pentru institutiile publice din sector

Constatarea este prezentata detaliat la punctul A.5.4 din procesul-verbal de constatare.

Din verificarea efectuata de Curtea de Conturi a Romaniei la SUU Elias, au fost retinute urmatoarele aspecte:

Spitalului Universitar de Urgenta Elias (SUUE) a publicat anuntul de participare nr. CN1029086 din 11.03.2021 si documentatia de atribuire in calitate de autoritate contractanta pentru atribuirea prin procedura de achizitie publica prin licitatie deschisa si a serviciilor de colectare, manipulare, transport si depozitare deseuri menajere.

Urmare publicarii acestui anunt, Compania Romprest Service SA a formulat si depus contestatia nr. 1249 din 18.03.2021, inregistrata la C.N.S.C. sub nr. 13582 din 18.03.2021, solicitand anularea procedurii de achizitie prin licitatie deschisa si demararea procedurii de negociere fara publicare, deoarece in baza contractului de delegare a gestiunii incheiat cu Consiliul local al Sectorului 1 nr. 1077/S/30.06.2008, aceasta are drept de exclusivitate pentru prestarea serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 1.

Contestatia a fost admisa si pe cale de consecinta a fost anulata procedura solutie, mentinuta si de instanta de apel.

Astfel, SUU Elias a fost obligat sa organizeze procedura de achizitie prin negociere fara publicare, si sa accepte tariful practicat de Compania Romprest Service SA si aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1, fapt ce a determinat o crestere a tarifului pentru colectarea, manipularea, transportul si depozitarea deseurilor menajere: de la 54,86 lei/mc reprezentand tariful practicat de SC Servicii de Salubritate SA cu care SUU ELIAS a fost in relatie contractuala pana in data de 16.08.2021 (prin contractul nr. 16019/08.07.2021 incheiat prin achizitie directa pana la finalizarea procedurii de negociere fara publicare) la 103,67 lei/mc reprezentand tariful aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 pentru serviciile Companiei Romprest Service SA, rezultand practic o dublare a costulul acestor servicii pentru unitatea sanitara si generand cheltuieli neeconomicoase de la bugetul de stat.

Cauza abaterii consta in mentinerea unor clauze dezavantajoase in ceea ce priveste tarifele practicate care depasesc preturile practicate de operatorii privati, licentiati si dreptul exclusiv al prestarii serviciilor de salubrizare pe aria administrativa a sectorului 1.

Valoarea abaterii: nu are valoare asociata.

Consecinta abaterii: crearea premiselor efectuarii de cheltuieli neeconomicoase cu serviciile de colectare, transport si depozitare deseuri menajere de catre institutiile din Sectorul 1.

A.5.5 Sinteza:

Efectuarea procedurilor de achizitie publica de servicil juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest SA fara respectarea Proceduril Operationale privind realizarea achizitiilor prevazute la art. 29 si a celor cuprinse in Anexa 2 din Legea nr.98/2020.

Constatarea este prezentata detaliat la punctul A.5.5 din procesul-verbal de constatare.

Prin HCL Sector 1 nr.295/15.12.2020 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest SA, a fost aprobata 'achizitionarea, in conditiile legii, de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest SA, de catre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti'.

Din verificarea documentelor puse la dispozitie de entitate, a rezultat faptul ca Primarul Sectorului 1 a emis si semnat cererea de oferta inregistrata sub nr.A61/14.11.2020 catre Societatea Civila de Avocati Trandafir & Asociatii fara a mai solicitata nicio alta oferta in vederea incheierii contractului de servicii de consultanta / asistenta juridica si reprezentare in vederea apararii intereselor Sectorului 1 din Bucuresti, ale Primarului Sectorului 1 si Consiliului Local Sector 1 in litigiile rezultate din derularea contractului de salubrizare nr.3077/8/30.06.2008, precum si a actelor aditionale ale acestuia.

Totodata, s-a constatat ca:

- s-a demarat procedura de achizitie publica (cerere de oferta) inainte de aprobarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1;

- nu au fost respectate prevederile Procedurii Operationale pentru realizarea achizitiilor prevazute la art. 29 si a celor cuprinse in Anexa 2 din Legea nr.98/2016 (PO-J.19/2020).

Cauzele si imprejurarile care au condus la aparitia abaterii:

- carentele managementului in domeniul achizitiilor publice.

Valoarea abaterii constatate: abaterea nu are valoare asociata.

Consecinta economico-financiare a abaterii consta in neindeplinirea conditiilor de conformitate in derularea procedurilor de achizitie publica stabilite prin propria Procedura Operationala.

A.5.6 Sinteza

Achizitia unor servicii de paza pentru unitati de invatamant, unitati sanitare si piete agroalimentare din Sectorul 1 in anul 2021, in valoare totala de 12.290.595 lei, cu nerespectarea procedurilor in privinta demonstrarii urgentei si cu incalcarea principiilor nediscriminarii si tratamentului egal

Constatarea este prezentata detaliat la punctul A.5.6 din procesul-verbal de constatare.

Din verificarea efectuata, a rezultat ca Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti a achizitionat in anul 2021 servicii de paza prin procedura de achizitie negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, fara sa demonstreze extrema urgenta care sa determine aplicarea acestei proceduri, ceea ce a condus la nerespectarea principiilor nediscriminarii si tratamentului egal, in conditiile in care entitatea nu a transmis anunturi de participare, ci doar cate o invitatie pentru fiecare procedura organizata, aceluiasi operator economic, nefiind respectate astfel nici prevederile propriei proceduri operationale elaborate.

Cauzele si imprejurarile care au determinat abaterea prezentata constau in:

- managementul defectuos al entitatil auditate si nerespectarea prevederilor legale de catre ordonatorul principal de credite primarul Sectorului 1, care a semnat referatele de necesitate si documentele prin care a fost aleasa o procedura de achizitie care nu fi era opozabila;

- functionarea necorespunzatoarea controlului intern si necunoasterea / neaplicarea prevederilor legale privind procesul achizitiilor publice.

Valoarea abaterii constatate: abaterea nu are valoare asociata

Consecinta economico-financiara a abaterii consta in neindeplinirea conditiilor de conformitate in derularea procedurilor de achizitie publica.

A.5.7. Cu privire la verificarea finantarilor rambursabile si a garantiilor autorizate (datoria publica locala), potrivit adresei nr. 2364/07.01.2022 emise de Departamentul II

Din verificarile efectuate, nu au fost constatate abateri de la legalitate si regularitate (Situatia: anexa nr. 1)

A.5.8. Cu privire la respectarea prevederilor HCGMB 66/2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti si a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie, respectiv incasarea taxei de 10.000 euro pentru fiecare loc nerealizat in parcela proprie – constructii noi propuse a se realiza in afara teritoriului de referinta al zonei centrale a orasului si virarea sumelor incasate la fondul pentru construirea de parcaje in constructii amenajate de constatare

Din verificarea efectuata, au fost constatate abateri, consemnate in Nota de constatare inregistrata sub nr. 32792 din 17.06.2022 (anexa nr. 2 in prezentul raport) si care a fost inaintata, in vederea valorificarii, la Unitatea Administrativ-Teritoriala a Municipiului Bucuresti

A.5.9. Cu privire la verificarea aspectelor rezultate din Nota de Control nr. 917967/25.11.2021, incheiata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice la SC Eco Sud SA

Din verificarea efectuata, nu au fost constatate abateri de la legalitate si regularitate

A.5.10. Cu privire la verificarea aspectelor rezultate din Nota de constatare nr. 36246 din 11.04.2022 referitoare la efectuarea de cheltuieli neeconomicoase cu serviciile de colectare, transport si depozitare deseuri menajere de catre Spitalul Universitar de Urgenta 'Elias', ca urmare a incheierii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate dezavantajos atat pentru administratia publica locala, cat si pentru utilizatori.

Din verificarea efectuata, au fost constatate abateri, astfel cum s-a consemnat la pct. A.5.4. din prezentul raport.

A.6. Referitor la organizarea, implementarea si mentinerea sistemelor de management si control intern la entitatea auditata, din verificarile efectuate au rezultat urmatoarele:

Evaluarea sistemulul de control intern al entitatil, inclusiv a aspectelor de natura etica

Prin exercitarea functiei de control, conducerea constata abaterile rezultatelor de la tintele stabilite, analizeaza cauzele care le-au determinat si dispune masurile corective sau preventive care se impun.

Proiectarea si implementarea unui sistem de control intern viabil sunt posibile numai cu conditia ca sistemul sa respecte urmatoarele cerinte:

a) sa fie adaptat dimensiunii, complexitatii si mediului specific entitatii;

b) sa vizeze toate nivelurile de conducere si toate activitatile / operatiunile;

c) sa fie construit cu acelasi 'instrumentar' in toate entitatile publice;

d) sa ofere asigurari rezonabile ca obiectivele entitatii vor fi atinse;

e) costurile aplicarii sistemului de control intern sa fie inferioare beneficiilor rezultate din acesta;

f) sa fie guvernat de regulile minimale de management cuprinse in standardele de control intern / managerial.

Din evaluarea capacitatii sistemului de control intern de a preveni, detecta si corects erorile abaterile semnificative care pot sa apara in cadrul activitatii desfasurate de entitatea audita, rezulta ca acesta are un nivel Mediu.

A.7. Efectuarea inventarierii si a reevaluaril tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevazut de lege, inregistrarea in evidenta contabila a rezultatelor acestora, precum si inregistrarea in evidentele cadastrale si de publicitate imobiliara; asigurarea integritatii bunurilor patrimoniale:

Operatiunea de inventariere generala a patrimoniului s-a realizat in anul 2021, in perioada 28.12.2021 – 17.01.2022, in baza Dispozitiei Primarului Sectorului 1 nr.4557/28.12.2021.

Inventarierea s-a efectuat la termenele stabilite (conform prevederilor Legii nr. 82/1991, republicate, si O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii) si a cuprins toate bunurile si valorile materiale detinute de entitate

Procesul-verbal nr. N/49/28.01.2022, la care au fost anexate listele de inventar, au fost consemnate rezululele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, in conformitate cu prevederile legale, astfel incat la intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2021 a fost prezentata situatia elementelor patrimoniale stabilita pe baza inventarierii.

Au fost efectuate propuneri de scoatere din functiune si casari de mijloace fixe si respectiv obiecte de inventar depreciate, potrivit art. 21 din Legea nr. 15/1994. Din valorificarea acestora, in anul 2022 a fost incasata suma de 969,22 lei, care a fost virata la D.G.LT.L. Sector 1.

In urma operatiunii de inventariere a patrimoniului, nu au fost constatate plusuri si minusuri in gestiune. Nu au fost constatate deficiente in ceea ce priveste inventarierea elementelor patrimoniale.

A.8. Respectarea de catre entitatea auditata a principiilor economicitatil, eficientei si eficacitatii in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

In urma verificarilor efectuate, a fost constatata abaterea de la legalitate si regularitate cu privire la calitatea gestiunii financiare, prezentata la punctul A.5.4 din prezentul raport de audit financiar, respectiv 'Derularea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate la tarife generatoare de cheltuieli neeconomicoase si continand clauze dezavantajoase pentru institutiile publice din sector'.

A.9. Referitor la constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind protectia mediului, imbunatatirea calitatii conditiilor de viata si de munca, din verificarile efectuate au rezultat urmatoarele:

In anul 2021, entitatea auditata a avut alocate fonduri pentru protectia mediului – salubritate, in valoare de 247.442.110 lei, din care au fost efectuate plati in valoare de 142.088.878 lei.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 132 din 30.06.2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, la nivelul entitatii auditate au fost dispuse unele masuri referitoare la punerea acestora in aplicare, astfel:

- pentru colectarea selectiva a deseurilor recuperabile s-a incheiat cu Societatea Romprest Service S.A. contractul nr. 1077/S/30.06.2008 avand ca obiect asigurarea prestarii serviciilor publice de salubrizare;

- prin Dispozitia Primarului nr. 4055/21.11.2019 a fost desemnata persoana cu atributii de responsabil in domeniul colectarii selective a deseurilor la nivelul administratiei;

- s-a realizat implementarea programului de informare si instruire a angajatilor din entitate cu privire la organizarea colectarii selective a deseurilor, efectuandu-se in acest sens instruirea suplimentara a personalului delegat cu efectuarea curateniei.

Entitatea asigura salariatilor servicii de medicina muncii in baza Protocolului de colaborare nr. 11632/13.10.2021 incheiat cu Complexul Multifunctional Caraiman, institutie publica in subordinea Consiliului Local Sector 1.

B. Constatari rezultate in urma actiunilor de verificare efectuate la entitatile subordonate

Pana la data incheierii prezentei misiuni de audit financiar, Camera de Conturi Bucuresti nu a efectuat verificari la entitati subordonate Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

C. Constatari rezultate in urma actiunilor de verificare efectuate la entitatile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului I al Municipiului Bucuresti

Pana la data incheierii prezentei misiuni de audit financiar, Camera de Conturi Bucuresti nu a efectuat verificari la entitati aflate sub autoritatea Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

8. Punctul de vedere al conducerii entitatii auditate cu privire la constatarile auditului financiar, precum si motivatia neinsusirii acestuia

In timpul misiunii de audit, abaterile constatate au fost aduse la cunostinta entitatii, fapt consemnat in Nota de informare inregistrata sub nr. 33425 din 22.06.2022.

Urmare analizarii abaterilor si neregulilor consemnate in Procesul-verbal de constatare, potrivit Notei de conciliere nr. 35567 din 04.07.2022, au ramas divergente intre constatarile auditorilor publici externi si punctele de vedere ale reprezentantilor Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, nefiind aduse alte argumente fata de cele din raspunsurile la notele de relatii solicitate, fata de urmatoarele abateri:

1. Inregistrarea in contul 473 'Decontari din operatii in curs de clarificare' a facturilor in valoare totala de 35.621.102 lei, din care suma de 10.665.789 lei reprezinta servicii de salubrizare publica stradala aferente perioadei 16.11. – 31.12.2020 si suma de 24.955.313 lei reprezinta servicii de salubrizare publica stradala si dezapezire aferente perioadei 04.01. – 31.05.2021, pentru care exista litigii pe rolul instantelor de judecata, fara constituirea provizioanelor aferente.

2. Riscul efectuarii de plati duble ca urmare a incheierii unui angajament legal in valoare de 12.911.271 lei (cu TVA), respectiv contractul nr.50/02.08.2021 cu operatorul economic RER Ecologic Service Bucuresti Rebu SA care are acelasi obiect de activitate cu cel al contractului nr. 3077/8/30.06.2008 incheiat cu Compania Romprest Service S.A. aprobat prin HCL Sector 1 nr.359/21.11.2007, aflat in derulare in anul 2021.

3. Incheierea de catre Sectorul 1 al municipiului Bucuresti a unor contracte de subrogatie, in calitate de tert subrogat, cu operatorii economici Rom Waste Solutions SA si Iridex Group SRL avand ca obiect preluarea platii contravalorii serviciilor de sortare a deseurilor de pe raza sectorului colectate de catre Compania Romprest Service SA, fara aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

4. Plata nedatorata in anul 2021 a unor servicii in suma de 25.933 lei, catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1, ca urmare a majorarii pretului contractat fata de oferta de pret detaliata pentru fiecare locatie in parte.

5. Efectuarea procedurilor de achizitie publica de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest SA fara respectarea Procedurii Operationale nr.19/2020.

6. Achizitia unor servicii de paza pentru unitati de invatamant, unitati sanitare si piete agroalimentare din Sectorul 1 in anul 2021, in valoare totala de 12.290.595 lei, cu nerespectarea procedurilor in privinta demonstrarii urgentei si cu incalcarea principiilor nediscriminarii si tratamentului egal.

9. Masurile luate operativ de conducerea entitatii in timpul misiunii de audit financiar pentru inlaturarea deficientelor constatate de Curtea de Conturi

In timpul misiunii de audit, deficientele constatate au fost aduse la cunostinta entitatii, fapt consemnat in minuta nr. 33425 din 22.06.2022.

Fata de abaterile consemnate au fost dispuse masuri operative pentru remedierea acestora, dupa cum urmeaza:

A.5.3. Plata nedatorata in anul 2021 a unor servicii in suma de 25.933 lei, catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1, ca urmare a majorarii pretulul contractat fata de oferta de pret detaliata pentru fiecare locatie in parte

Masurile luate:

In timpul auditului financiar, debitul in suma de 25.933 loi a fost inregistrat in contabilitate cu N.C. nr. 3/22.06.2022 si totodata entitatea a calculat si inregistrat accesoriile aferente debitului, in suma de 2.716 lei.

A.5.6 Achizitia unor servicii de paza pentru unitati de invatamant, unitati sanitare si piete agroalimentare din Sectorul 1 in anul 2021, in valoare totala de 12.290.595 lei, cu nerespectarea procedurilor in privinta demonstrarii urgentei si cu incalcarea principiilor nediscriminarii si tratamentului egal

Masurile luate:

Cu OP nr. 3865/01.07.2022, entitatea a achitat suma de 2.500 lei, reprezentand jumatate din minimul amenzii, catre bugetul de stat

10. Concluziile generale rezultate in urma auditului financiar si recomandarile echipei de audit cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate pentru inlaturarea deficientelor constatate in timpul misiunii de audit financiar

Fata de cele prezentate, in urma efectuarii misiunii de audit financiar la Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, echipa de auditori publici externi concluzioneaza ca:

a) situatiile financiare auditate contin denaturari semnificative ca urmare a unor abateri sau erori, nu respecta in totalitate principiile legalitatii si regularitatii si nu ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de entitatea auditata, insa permit sa se exprime o opinie cu privire la masura in care acestea sunt intocmite de catre entitate in conformitate cu cadrul de raportare financiara aplicabil in Romania;

b) modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului al al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli al entitatii verificate sunt in concordanta cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele normative prin care a fost infiintata entitatea verificata, dar nu respecta principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii.

Fata de abaterile prezentate mai sus, auditorii publici externi formuleaza urmatoarele recomandari:

- Referitor la constatarea de la punctul 4.2.1

Efectuarea demersurilor in vederea inregistrarii in evidenta contabila a sumei totale de 35.621.102 lei pentru care exista litigii pe rolul instantelor de judecata, astfel incat situatiile financiare incheiate sa reflecte o imagine fidela a pozitiel financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii anuale referitoare la activitatea desfasurata de entitate

- Referitor la constatarea de la punctul A.5.1

Incheierea de angajamente legale pentru cheltuieli strict legate de activitatea entitatii si cu respectarea dispozitiilor legale, astfel incat sa se evite incheierea mai multor contracte cu operatori economici diferiti pentru acelasi obiect si dispunerea si implementarea de masuri de monitorizare stricta a prestatiilor efectuate de cei doi operatori de salubritate, astfel incat sa nu existe suprapunere sau plati duble pentru aceste operatiuni.

- Referitor la constatarea de la punctul A.5.2

Sectorul 1 va informa si supune aprobarii autoritatii deliberative eventualele masuri pe care intentioneaza sa le intreprinda in cazul in care vor mai exista situatii de blocare a serviciilor de salubrizare

- Referitor la constatarea de la punctul A.5.3

Calcularea majorarilor si penalitatilor de intarziere aferente debitului de 25.933 lei pana la data platii debitului inclusiv, inregistrarea in contabilitate a accesoriilor calculate, luarea masurilor de recuperare a acestora si restituirea sumelor la bugetul local, in contul 'Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare'.

- Referitor la constatarea de la punctul A.5.4

Efectuarea de demersuri pentru ajustarea tarifelor contractului nr. 3077/2008 pana la solutionarea dosarului inregistrat sub nr. 14375/3/2022 si aflat in stadiul procesual de fond la Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, in care Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti a actionat in instanta Compania Romprest Service SA in vederea rezilierii acestuia.

- Referitor la constatarea de la punctul A.5.5

Efectuarea procedurilor de achizitie publica de servicii prevazute la art. 29 Anexa 2 cu respectarea prevederilor Procedurii Operationale nr.119/2021

- Referitor la constatarea de la punctul A.5.6

Realizarea achizitiilor publice avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, prin aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din lege, numai daca sunt intrunite motivele de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante, potrivit legii”.


* Cititi aici intregul raport al Curtii de Conturi

* Cititi aici intregul proces-verbal de constatare al Curtii de Conturi


sursa foto Busuioc: Agerpres

Comentarii

# DODI date 21 September 2022 01:04 +280

Curtea de Conturi nu s-a uitat în Curtea SRI înainte de a face publice abaterile useristei? După furtul în văzul lumii al voturilor de la alegeri credeți că reprezentanta Securității franceze se sperie ce-un ciot românesc? Noua Securitatea a alogenilor ciolaniSS și HELLvig au alte griji: cum să măsluiască în continuare voturile pentru a ieși reprezentantul de ”dreapta” poporului.

# X date 21 September 2022 08:23 +395

Asa și, mai departe se întâmplă ceva cu asta? Tanți Scutea ce face? Recunosc, nu este de la PSD, deci nu ne atingem de ea O lăsăm în boii ei. Nu o deranjam ca este de a noastră. Foarte frumos! Trăiască și înflorească justiția românească! Ei , uite ca am găsit și rime!

# cuie mlotilde date 21 September 2022 09:01 +138

A ajuns frantuzoaica primar si cu ajutorul pdl fostul pnl asa ca ar face bine curtea de conturi sa recupereze banii de la imbecilii ciucalitici fosti orbanezi, daca de la usri/servicii secrete franceze nu pot recupera. Oricum, mai degraba zboara din functii astia de la curtea de conturi decat sa pateasca ceva vreodata aia. Praf in ochi. Cam tot ce inseamna administratie locala se ocupa cu devalizat buget de stat/terorizat populatia cu hotarari aberante/umflat salarii pentru angajatii rubedenii la partide asa ca nu dau cu subsemnatul la politie decat cei care nu cotizeaza mai departe unde trebuie, deci frantuzoaica o sa stea linistita pana la sfarsitul mandatului.

# petru p. date 22 September 2022 09:03 0

Cetateanul in acest "complex" de "evenimente" are rolul de "girant in numele cui se fac nevinovatele cautari",finalizate cu castigarea puterii reale si capatuirea materiala a "actorilor" pana la finalitatea mileniului in curs! Sunt si eu,un cetatean caruia administratia in cardasie cu judecatori si procurori la indemnul si beneficiul unui reprezentant de marca judeteana a "oamenilor legii" am fost spoliat de mostenirea (acte legal valabile)familiei mele. Actiunile concertate pe parcursul a aprox.25 de ani mi-au dovedit cu acte aparent legale dar intocmite fara respectarea realitatii faptice posibilitatea deturnarii realitatii concrete (c.f.,cadastru) cat si interpretarii " legii" (sentinte si anchete penale cat si actiunilor de "sensibilizare"(a mea) facute nevinovat de colegii beneficiarului). Acest gen de evenimente ar trebui sa solutioneze Justitia (chiar si pe caile batatorite al justitiei nationale antebelice si a democratiilor europene actuale).Ce se face acum pute a justificare

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 31.05.2023 – Alerta printre magistrati: varsta de pensionare de 65 de ani

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva