24 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

TITLURI DE PLATA PENTRU MAGISTRATI – Proiect de OUG: “Plata sumelor stabilite cu titlu de drepturi de natura salariala pentru personalul din sistemul justitiei prin hotarari judecatoresti definitive si acte administrative, neplatite pana la 31.12.2023 se realizeaza prin emiterea unor titluri de plata care se vor rascumpara de catre Ministerul Finantelor, esalonat pe o perioada de 7 ani in transe anuale egale”. Posturile raman blocate, pensiile nu se actualizeaza cu inflatia (Documente)

Scris de: George TARATA | pdf | print

13 December 2023 15:00
Vizualizari: 10954

Magistratii si grefierii vor primi titluri de plata pentru drepturile salariale stabilite prin hotarari judecatoresti si acte administrative. Titlurile vor fi rascumparate apoi de Ministerul Finantelor pe o perioada de sapte ani.


 

Prevederile sunt continute in proiectul de "Ordonanta de Urgenta privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru prorogarea unor termene", pus in dezbatere miercuri, 13 decembrie 2023, de Ministerul Finantelor, condus de Marcel Bolos (foto). Dispozitia este acuzata de magistrati ca fiind una nelegala, in conditiile in care ea practic anuleaza dobanda stabilita prin hotarari judecatoresti. In plus, practic prin aceasta dispozitie debitorul se pune in postura in care stabileste ce si cum sa plateasca, in pofida unei hotarari judecatoresti.

 

Titlurile de plata reprezinta certificate emise de statul roman care incorporeaza drepturille de creanta ale detinatorilor asupra statului roman de a primi in numerar o suma conform legii de emisiune a titlurilor respective de plata.

 

Acelasi proiect mentine suspendarea ocuparii posturilor vacante, stabileste ca pensiile magistratilor si personalului auxiliar din instante si parchete nu se vor actualiza cu rata inflatiei, dar si ca plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024, se esaloneaza pe cinci ani.


Iata fragmente din proiectul de OUG privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru prorogarea unor termene (atasat integral la finalul articolului):


ART. VII - (1) In anul 2024, se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu exceptia posturilor unice din:

a) institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) institutiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin post unic se intelege:

a) acel post ale carui atributii, prin continutul si natura lor, sau responsabilitati stabilite nu se regasesc intr-o alta structura organizatorica;

b) un post dintre cele aflate in structura in care exista numai posturi vacante.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica posturilor care devin vacante in cursul

anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu sau de munca ale personalului.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat in sedinta Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice prevazute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesitatii si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate cu aceasta destinatie in buget, respectiv prin memorandum aprobat in sedinta Guvernului, initiat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din autoritatile/institutiile publice locale prevazute la alin. (1) lit. b).

(5) Pentru posturile pentru care s-a afisat rezultatul selectiei dosarelor de concurs anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor in vigoare la data publicarii anuntului privind concursul.

(6) In termen de 2 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei

ordonante de urgenta, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice pe site-ul propriu un anunt cu privire la posturile care indeplinesc cerintele prevazute la alin. (5) si pentru care concursul poate continua.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 510 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada aplicarii masurii prevazute la alin. (1), functiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fara obligativitatea organizarii unor concursuri, cu notificarea prealabila a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu 5 zile inainte de dispunerea masurii.

Art. VIII - (1) Plata sumelor stabilite cu titlu de drepturi de natura salariala pentru personalul din sistemul justitiei prin hotarari judecatoresti definitive si acte administrative emise anterior intrarii in vigoare a prevederilor OUG nr. 99/2023, pentru punerea in aplicare a acestora si neplatite pana la data de 31.12.2023 se realizeaza prin emiterea unor titluri de plata conform prevederilor din prezenta ordonanta care se vor rascumpara de catre Ministerul Finantelor, esalonat pe o perioada de 7 ani in transe anuale egale.

(2) Prin derogare de la legislatia privind datoria publica, titlurile de plata emise prin sistemul trezoreriei statului potrivit alin. (1) sunt instrumente de datorie publica si nu sunt purtatoare de dobanzi.

(3) Titlurile de plata sunt nominale si netransmisibile.

(4) Fiecare ordonator de credite are obligatia de a stabili suma totala de plata

restanta la data de 31.12.2023 pentru fiecare persoana in parte, cu dobanda aferenta pentru sumele rezultate din hotarari judecatoresti, calculata pana la acea data, defalcata in suma neta la care se adauga contributiile si impozitele datorate pentru perioada pentru care s-au acordat, inclusiv eventualele cheltuieli de executare si de judecata, si sa o comunice Ministerului Justitiei in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Pentru sumele stabilite prin acte administrative nu se datoreaza dobanda pana la data de 31.12.2023.

(5) In termen de maxim 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), Ministerul Justitiei centralizeaza datele pentru fiecare ordonator principal de credite in parte si transmite Ministerului Finantelor in vederea emiterii titlurilor de plata datele pentru fiecare persoana in parte, cu datele de identificare ale acestora si cu sumele defalcate conform alin. (4).

(6) Ministerul Finantelor emite si comunica titlurile de plata pentru fiecare persoana beneficiara in parte, pe baza datelor comunicate conform alin. (5) in termen de 60 de zile de la primirea acestora. Titlurile de plata cuprind suma neta la care se adauga contributiile si impozitele datorate pentru perioada pentru care s-au acordat, inclusiv eventualele cheltuieli de executare si de judecata daca este cazul.

Valoarea nominala a titlului de plata este egala cu suma neta comunicata de Ministerul Justitiei potrivit alin (4) inclusiv eventualele cheltuieli de executare si de judecata. Sumele reprezentand CAS, CASS si impozit pe venit aferente drepturilor prevazute la alin. (5) se cuprind in bugetele OPC in anul in care are loc rascumpararea si se vireaza la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si la buget fondurilor speciale, dupa caz, de catre acesta in contul beneficiarului.

(7) Ministerul Finantelor pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, rascumpara valoarea nominala din bugetul de stat, in sapte rate egale, incepand cu anul 2024, prin unitatile trezoreriei statului. Valoarea ratei anuale rascumparate de Ministerul Finantelor se actualizeaza cu indicele preturilor de consum aferent anului anterior celui in care se face rascumpararea, comunicat de Institutul National de Statistica, si constituie suma anuala care se plateste fiecarui beneficiar.

(8) Ministerul Justitiei si ordonatorii de credite prevazuti la alin. (4) raspund de corectitudinea datelor comunicate conform alin. (5) Ministerului Finantelor.

(9) Orice executare silita a sumelor prevazute la alin. (1), nu poate incepe

sau, dupa caz, se suspenda de drept la data de 31.12.2023. Executarea silita inceteaza de drept la achitarea ultimei rate din titlu de plata.

(10) Continuarea executarii silite dupa suspendarea de drept si pana la incetarea acesteia constituie abatere disciplinara si poate fi sanctionata, in functie de gravitatea faptei, cu excluderea din profesie, daca faptele nu intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, iar actele de executare efectuate in acest interval sunt nule de drept.

(11) Constatarea si sanctionarea abaterii disciplinare se realizeaza in conditiile Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(12) In aplicarea prevederilor prezentului articol Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei elaboreaza norme metodologice de aplicare pe care le supun spre aprobare Guvernului prin hotarare.

Art. IX - (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024, se va realiza astfel:

a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;

b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;

c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024, avand ca obiect acordarea unor drepturi reprezentand diurna, cazare, hrana sau facilitarea legaturii cu familia, prevazute de legislatia privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman.

(3) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024, avand ca obiect acordarea de daune interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

(4) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept.

(5) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

(6) La sumele actualizate in conditiile alin. (5) se acorda dobanda legala remuneratorie, calculata de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas executorie.

(7) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite se stabileste procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1).

(...)

Art. XXXVIII – (1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2024, pensiile de serviciu stabilite in conditiile legii nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 68^5 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2024, pensiile de serviciu stabilite in conditiile legii nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei”.


* Cititi aici proiectul de OUG privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru prorogarea unor termene


* Cititi aici nota de fundamentare a proiectului de OUG privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru prorogarea unor termene

Comentarii

# fraiera de serviciu date 13 December 2023 15:12 +124

Nu este vorba despre titluri de stat, ci despre titluri de plata.

# Avocatul date 13 December 2023 15:16 +365

Orice ati spune, oricum am privi situatia, in momentul de fata Romania nu mai este un stat de drept si se apropie de incapacitate de plata. Maine-poimaine, Guvernul va refuza sa execute orice hotarari judecatoresti, inclusiv cele penale, din simplul motiv ca poate. Ultimul sa stinga lumina!

# Mantu date 13 December 2023 15:35 +376

Extraordinară oferta! De vis! Și impozitele datorate Statului se plătesc tot eșalonat, pe 7 ani? Sau conturile debitorului le blochează fiscul instant, chiar fără somație?

# E date 13 December 2023 16:02 +315

Mincinoși fără rușine. Nu dau titluri de stat, ci eșaloneaza plata pe șapte ani.

# O părere date 13 December 2023 16:25 +459

Adio stat de drept! Cred ca nici domnul ministru și nici cei din guvern nu cunosc dispozițiile art. 287 al. 1 lit. e Cod penal care se refera la nerespectarea hotărârilor judecătorești privind plata salariilor.

# Întreb date 13 December 2023 16:27 +520

Oare persoanele care întocmesc un buget de stat în care nu sunt alocate sumele pentru plata unor datorii restante, deja eșalonate, săvârșesc infracțiunea de abuz în serviciu. Oare parlamentarii , miniștrii care fac acte normative care încalcă aproape toate principiile constituționale, asumându-și asta, săvârșesc această infracțiune?

# Criticul date 13 December 2023 17:14 +438

Nu va rezista mult timp, chiar daca ar apuca sa intre in vigoare, e neconstitutionala pe fata intrucat aici miroase a nationalizare a drepturilor salariale si a accesoriilor reprezentand dobanzi, incepem sa devenim stat tofalitar. Cat vor mai valora banii din transa 7, dupa 7 ani, in conditiile in care trebuia platita acum o ultima transa din 2015, de 35%, care oricum nu mai valoreaza nici pe departe din cat era pe atunci.

# un cetatean date 13 December 2023 18:03 -188

cand a fost vorba de sume datorate ”plebeilor”, (invatamant,sanatate,ordine publica etc),plata in mai multe transe a fost constitutionala nu i asa ?!!!

# Roxana date 13 December 2023 18:28 +230

Pt cetățean: nu cred ca înțelegi situația avem hotărâri eșalonate pe 5 ani și ultima tranșă era scadentă anul acesta. Iar în ceea ce privește discriminarea față de restul e ca după ce ca erau eșalonate nu li mai împart pe 7 ani fără dobândă …

# Cineva date 13 December 2023 19:53 +295

Acest articol VIII din proiectul de Ordonanță de Urgență încalcă orice norme de drept. Prevederile sale nu respectă Constituția aducând atingere dreptului le proprietate; nu respectă prevederile codului muncii - art.38 potrivit căruia un salariat nu poate renunța la drepturile ce i se cuvin prin lege; nu respectă prevederile celorlalte ordonanțe emise tot de Guvernul României, începând cu anul 2016, prin care acesta a eșalonat deja pe o perioadă de 5 ani plată drepturilor consfințite prin hotărâri judecătorești; reprezintă practic o încălcare a hotărârilor judecătorești aflate în faza procesuală a executării voluntare/silite ceea ce constituie infracțiune ..... O astfel de prevedere înscrisă într-un act normativ înseamnă practic desființarea statului de drept, desființarea puterii judecătorești și implicit va conduce la o perioadă de "anarhie" în care orice debitor va putea să refuze executarea obligațiilor chiar și după ce o creanță este stabilită în sarcina sa de către o instanță,..

# Cineva date 13 December 2023 19:55 +315

Continuare: Orice angajator va putea sa refuze plata drepturilor salariale către angajați, poate chiar orice condamnat sa refuze executarea de îndată a unei pedepse pentru că în momentul în care este condamnat îi încurcă planurile de viață. Indiferent câtă nemulțumire ar exista in societate fata de drepturile anumitor categorii nu aceasta este calea legală potrivită. Faceti reforme, faceți restructurări, faceți reorganizări, însă orice ați alege să faceți respectați obligațiile asumate. Ai stabilit niște drepturi atunci plătește la timp. Nu ai platit la timp atunci îți asumi că vei fi acționat în judecată și e posibil sa pierzi procesul, ai pierdut procesul și ai epuizat căile legale de atac atunci îți execuți obligația. Ca și debitor nu poți alege forma în care execuți ci poți doar să încerci să obții un acord al creditorului pentru o anumită variantă de executare. Nu poți tu ca stat (angajator/debitor) să nu respecți propriile reguli, pe care le impui tuturor persoanelor fizice...

# Cineva date 13 December 2023 19:56 +335

Continuare 2: Și juridice ce trăiesc/funcționează pe teritoriul tau, iar tu sa le incalci în multiple ocazii. Dezbinarea po******ției, învrăjbirea categoriilor socio-profesionale,..., sunt metode care au limite de eficiență atinse de mult în această țară, iar depășirea lor nu va face altceva decât să o distrugă. Poate că nivelul sumelor datorate a ajuns sa fie unul mare însă asta la urma urmei este consecința nerespectării pe o perioadă foarte lungă de timp a obligațiilor statului față de cetățenii/angajații săi. Unii poate se bucură când citesc că "îmbuibații" din Justiție nu își primesc drepturile pentru că au impresia că oricum sunt prea multe însă uită că la un moment dat inclusiv drepturile lor vor putea fi încălcate. Putea fi vorba de 1 leu, 100 de milioane de euro, un apartament, casă, teren... Sper că a avut un șir logic expunerea mea și pe cei care nu sunt de acord cu mine îi apreciez la fel de mult că și pe cei care au aceleași păreri cu condiția să își argumenteze poziția.

# Lila date 13 December 2023 20:15 +250

Doar o intrebare...a mai auzit cineva de Renate Weber?intreb pentru mine :lol:

# Brutus date 15 December 2023 11:45 +3

Articolul 3 alin 1 din Conventia nr 95 din 1949 privind protectia salariului, publicat in Buletinul Oficial nr. 81 din 06.06.1973 prevede urmatoarele: Salariile plătibile în bani vor fi achitate exclusiv în moneda avînd curs legal, iar plata sub forma de bilete la ordin, bonuri, cupoane sau sub orice alta forma considerată că reprezintă moneda avînd curs legal va fi interzisă.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 23.05.2024 – CSM incepe consultarea cu instantele si avocatii

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva